Tehtäväkuvaukset


tehtäväkuvaukset

Stimuluksen toimissa on jokaiselle jotakin. Stimuluksen hallituskausi on kalenterivuosi. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa loka-marraskuussa. Hallituksen ulkopuolisia toistaiseksi voimassa olevia pestejä ovat esimerkiksi erilaiset opiskelijaedustukset Stimuluksen ulkopuolella, kuten opetuksen kehittämistyöryhmässä ja Keski-Suomen Psykologiyhdistyksessä. Hallituspaikan lisäksi henkilöllä voi olla myös hallituksen ulkopuolisia pestejä, mutta vain yksi hallituspaikka kerrallaan.Luottamustehtävistä yliopistolla voi anoa 1-5 opintopistettäHallituspestit


Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Koulutuspoliittinen vastaava
Koulutusvastaava
Liikuntavastaava
Tapahtumavastaavat
Tiedotusvastaava/webmaster
Yrityssuhdevastaavat
Kulttuurivastaava


Hallituksen ulkopuoliset tehtävät


SPOL-edustaja
Kepsyn opiskelijajäsen
Kepsyn varajäsen
Laitoksen opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsenet
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet
Sosiaalipoliittinen vastaava
Kehitysyhteistyövastaava
Ympäristövastaava
PSV-vastaava Excursiovastaava
KV-vastaava
3MIOT-vastaava
Ruokavastaava
Graafikko
Vuosijuhlavastaava
Ärsykkeen päätoimittaja
Sektoreiden opiskelijaedustajat
Metodiopintojen työryhmän opiskelijaedustajat Ammatillisten opintojen työryhmän opiskelijajäsen Toiminnantarkastajat
Lukupiirien vetäjät
TutoritHallituspestit


Puheenjohtaja


Puheenjohtajan lakisääteisiä tehtäviä ovat yhdistysrekisteritoimistoon tehtävän perusilmoituksen, sääntömuutosilmoituksen, puheenjohtajan ja muiden nimenkirjoittajien vaihtumisilmoituksen sekä purkautumisilmoituksen allekirjoittaminen. Puheenjohtaja on vastuussa Stimuluksen toiminnan jatkuvuudesta ja ylläpitämisestä. Tähän liittyen puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat hallituksen ja toimihenkilöiden työn johtaminen, yhdistyksen ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä yhdistyksen toiminnan kehittäminen.


Puheenjohtaja osallistuu myös tärkeimpiin töihin tukemalla muita toimijoita. Puheenjohtaja vastaa Stimulukselle osoitettujen sähköpostien käsittelystä ja etenemisestä sekä valmistelee ja kutsuu koolle kokoukset sekä laatii niiden esityslistat. Puheenjohtajalla on myös vastuu yhdistyksen hallituksen toiminnan etenemisestä, laillisuudesta ja tehtyjen päätösten toimeenpanemisesta tai niiden eteenpäin viemisestä delegoimalla ne muille toimijoille.
Varapuheenjohtaja


Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa esimerkiksi kokouksien vetämisessä, kun puheenjohtaja ei pääse paikalle. Useimmiten varapuheenjohtaja myös osallistuu toiminnan suunnitteluun ja yhdistyksen edustamiseen puheenjohtajan kanssa sekä on muutenkin puheenjohtajan tukena. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu pohtia päätöksiä yhdessä puheenjohtajan kanssa, auttaa puheenjohtajaa erilaisten dokumenttien (kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion) laatimisessa sekä seurata ainejärjestön ja sen ympäristön tapahtumia ollakseen asioista perillä puheenjohtajan tavoin. Näiden asioiden lisäksi varapuheenjohtajalla on melko vapaat kädet toimia ja auttaa muita sektoreita oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan.
Sihteeri


Sihteeri tuo kokoukseen esityslistat ja laatii kokouspöytäkirjan, jonka hän toimittaa seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi. Hän myös huolehtii pöytäkirjat nettiin keskustelufoorumille sekä paperiversiot kaappiin ainejärjestötila Mielentilaan. Sihteeri voi tarpeen mukaan myös hoitaa muiden asiakirjojen puhtaaksikirjoittamisen tai valmistelun. Sihteeri pitää yllä myös jäsenrekisteriä ja jakaa Stimulus-tarroja. Hän varaa kokoustilat ja voi osallistua myös toimintakertomuksen laatimiseen.
Taloudenhoitaja


Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista. Hän maksaa hallituksen kokouksissa hyväksytyt kulukorvaukset sekä muut laskut ja raportoi rahatilanteesta Stimuluksen kokouksissa. Hän hoitaa lisäksi kirjanpidon ja huolehtii tilinpäätöksen sekä tilintarkastuksen toimittamisen. Rahastonhoitaja säilyttää Stimuluksen rahaliikenteen asiakirjat lain määräämän ajan. Rahastonhoitaja tekee lisäksi yhteistyötä sihteerin kanssa ja informoi tätä jäsenmaksunsa maksaneista uusista jäsenistä.
Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo valvoo opiskelijoiden oikeuksia ja opetuksen laatua psykologian laitoksella. Toimenkuvaan kuuluu laatia koulutuspoliittisiin aiheisiin liittyviä kannanottoja ja lausuntoja hallituksen toimeksiantojen pohjalta, antaa tiedoksi Stimuluksen hallitukselle ja jäsenille JYY:n opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksissa esille tulevia tietoja, ohjeistuksia ja määräyksiä sekä suunnitella ja järjestää koulutuspolitiikkaan liittyvää toimintaa. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu mahdollisesti erilaisiin työryhmiin opiskelijaedustajana ja pitää yhteyttä sektoreiden että laitoksen opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäseniin.
Koulutusvastaava


Koulutusvastaava vastaa erilaisista opiskelijoille järjestettävistä koulutuksista. Vastaava ideoi ja kartoittaa kiinnostusta erilaisille koulutuksille, mutta lopullisen päätöksen toteutettavista koulutuksista tekee hallitus yhdessä. Tärkeinä tehtävinä ovat vuosittaisen hypnoosikurssin järjestäminen sekä perusopintojen kurssien lukupiirien kokoaminen. Vastaava järjestää myös tutustumiskäyntejä psykologian alan työpaikkoihin.
Liikuntavastaava


Liikuntavastaava kannustaa stimppalaisia liikunnan pariin järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia jäsenistön toiveita kuunnellen. Järjestettävät tapahtumat voivat olla erilaisia lajikokeiluja, liikuntakursseja, ulkopelejä tai mitä ikinä mieleen juolahtaa! Yhteistyö muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa on myös mahdollista. Lisäksi liikuntavastaava osallistuu JYYn liikuntavaliokunnan kokouksiin ja tiedottaa erilaisista liikuntatapahtumista Stimuluksen sähköpostilistan välityksellä.
Tapahtumavastaavat


Tapahtumavastaavat (2kpl) järjestävät monipuolisia, hauskanpitoon liittyviä tapahtumia Stimuluksen jäsenistölle. Tapahtumavastaavat organisoivat useimmat vuoden aikana järjestettävistä bileistä (lukuun ottamatta pikkujouluja, jotka järjestävät fuksit!). Tärkeää on myös tehdä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tehtävässä tarvitaan paljon aktiivisuutta ja järjestelmällisyyttä, jotta juhlat ja muut tapahtumat saadaan aikaan sovitussa ajassa ja ovitulla budjetilla. Tehtävä on työllistävä, mutta myös erittäin palkitseva. Pestin ohella pääsee tapaamaan myös paljon mielenkiintoisia ihmisiä, joten verkostoitumismahdollisuudet ovat loistavat. Tapahtumavastaavana saa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa kulissien taakse. Yhteistyötä tehdään paljon eri tapahtumapaikkoina toimivien ravintola-alan yritysten kanssa kanssa ja tapahtumavastaavat pääsevät näkemään esimerkiksi miltä yökerho näyttää päiväsaikaan. Työskentely ravintolapäälliköiden kanssa on myös hyvin antoisaa ja käytännön järjestelyihin saa avuksi kokeneen ammattilaisen näkökulman. Samalla tulee itsekin oppineeksi monia asioita esimerkiksi markkinoinnista ja vetovoimaisten tapahtumien järjestämisestä ylipäätään. Stimuluksen ja muidenkin tapahtumista tiedottaminen on myöskin tapahtumavastaavien vastuulla eli he välittävät tapahtumakutsuja Stimuluksen sähköpostilistalle. Tapahtumavastaavat vetävät biletiimiä, joka ideoi ja toteuttaa vuoden tapahtumat. Tapahtumavastaavat käyvät lisäksi JYYn kulttuurivaliokunnan kokouksissa.
Tiedotusvastaava/webmaster


Tiedotusvastaava pitää kokonaisvaltaisesti huolta tiedonkulusta hallituksen, jäsenten ja muiden välillä. Hänen tärkeimmät tehtävänsä ovat Stimuluksen sähköpostilistan ylläpitäjänä eli adminina toimiminen sekä nettisivujen hallinnoiminen. Sähköpostilistan tehtäviin kuuluu uusien jäsenien hyväksyminen listalle ja listan ulkopuolisten henkilöiden lähettämien sähköpostien hyväksyminen tai hylkääminen ja viestiliikenteen tarkkailu. Webmasterina tehtäviin kuuluu nettisivujen päivittäminen ja kehittäminen, tenttiarkiston ylläpito sekä yhteistyö yrityssuhdevastaavan kanssa sivuille tulevien mainosten osalta. Tiedotusvastaava vastaa myös Stimuluksen sosiaalisen median käytöstä, eli Facebookista, Instagramista ja Snapchatista.
Yrityssuhdevastaavat


Yrityssuhdevastaavat (2 kpl) toimivat yritysten ja Stimuluksen välisenä linkkinä ja pyrkivät edistämään molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu sponsorisopimusten aktiivinen hankkiminen ja voimassaolevien yhteistyösopimusten ylläpito ja kehittäminen. Yrityssuhdevastaava voi muodostaa yritystiimin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yrityssuhdevastaava on myös vastuussa haalarimerkkien tilauksista.
Kulttuurivastaava


Kulttuurivastaava toimii kerhotoiminnan yhteen kokoavana voimana, kulttuuritapahtumien järjestäjänä ja organisoijana sekä kulttuuritapahtumien tiedottajana. Kulttuurivastaava huolehtii kerhotoiminnan kattavuudesta pitämällä yhteyttä kerhon vetäjiin ja kuuntelemaan herkällä korvalla stimppalaisten toiveita ja tarpeita. Kulttuurivastaava järjestää ja organisoi monipuolisia kulttuuritapahtumia, aluksi vähintään lautapeli- ja teatteri-iltamat. Pestin toimenkuvaan kuuluu myös myös mielenkiintoisista kulttuuritapahtumista ja tempauksista tiedottaminen sekä ajan hermolla pysyminen kulttuurivaliokunnassa käymällä.

Hallituksen ulkopuoliset pestit


SPOL-edustajat


SPOL- eli Suomen psykologian opiskelijoiden liitto ry:n edustajia on Stimuluksessa kaksin kappalein. Kukin ainejärjestö lähettää SPOL:n hallitukseen kaksi jäsentä kahden vuoden edustuskaudeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on ankaran kuukausittaisen kokoustamisen ja ammatillisten yhteyksien luomisen lisäksi kehitellä rakentavaa ja purkavaa toimintaa opiskelijoilleen. Tavoitteena on tiivis yhteistyö, ystävyys ja avunanto eri kaupunkien ainejärjestöjen välillä.


SPOL valvoo opiskelijoiden etua ammattikentillä, edistää heidän ammatillista tietoisuuttaan ja valmiuksiaan vaativaan ammattiin sekä hankkii mahdollisuuksia osallistua koulutustilaisuuksiin opintojen ulkopuolella. SPOL-edustajan tehtäviin kuuluu käydä kokouksissa kuukausittain, joita järjestetään vuoron perään Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Matkakulut korvaa Stimulus. SPOL:n hallituksessa voi kukin edustaja halunsa mukaan toimia erilaisissa tehtävissä, kuten esim. puheenjohtajana, sihteerinä, EFPSA-edustajana, opiskelijaedustajana ammattiliitossamme Suomen Psykologiliitossa jne. Lisäksi SPOL-edustajat osallistuvat Suomen psykalaisten yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja pääsevät toisinaan vierailemaan myös ulkomailla edustustehtävissä.


SPOL-edustajat vastaavat myös pestiensä tiimoilta saamiensa tietojen välittämisestä Stimulukselle. SPOL:n hallituksessa pääsee mukaan järjestämään SPOL-seminaaria, edustamaan Suomea vuosittain järjestettävässä EFPSA-kongressissa jossain Euroopan kaupungissa ja yleensä näkemään ja saamaan arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta kansallisella tasolla.
Tapahtumajaosto


Tapahtumajaosto toimii tapahtumavastaavien kanssa tiiviissä yhteistyössä jakaen tapahtumien järjestys- ja suunnitteluvastuuta. Jaosto sijoittuu hallituksen ja toimihenkilöiden välimaastoon. Luottamustoimen kesto on yksi kalenterivuosi, ollen sama kuin hallituksella. Jaostolaiset pääsevät nauttimaan yleisistä toimarieduista, maksuttomasta pääsystä järjestämiinsä tapahtumiin sekä saavat omat jaostopaidat. Jaostoon haetaan pestikohtaisesti, mutta työtehtäviä jaetaan koko tapahtumatiimin kesken myös pestirajojen yli. Jaostolaiset tulevat tekemään paljolti samoja asioita kuin hallitustapsat - jaostolaisia voisikin kuvata aputapsoiksi tai lisätapsoiksi! Tehtäväjaottelu vuodelle 2019 on


  • Saunavastaava, joka vastaa ensisijaisesti saunailtojen järjestämisestä. Saunoille voi keksiä omia teemoja tai luoda kokonaan uudenlaisia saunatapahtumia. Kyseessä on ikään kuin minitapahtumavastaavan pesti.

  • Bilevastaava, jonka tehtäviin kuuluu sitsien jatkojen ja syksyn sekä kevään kickstart-bileiden järjestäminen. Lisäksi bilevastaava auttaa tapahtumavastaavia tarpeen mukaan muissa tapahtumissa.

  • 3MIOT-vastaava toimii poikkitieteellisessä tiimissä, jossa on edustajia kahdeksasta muusta ainejärjestöstä. Lisäksi vastaava tutustuu myös tapahtumassa mukana olevien baarien ja yökerhojen työntekijöihin. Tukena tehtävissä on siis osaava tiimi! Tehtäviin kuuluu muun muassa bileiden suunnittelua yhdessä tiimin kanssa, lipunmyyntivuorojen organisoimista ja illan ohjelmasta vastaaminen yhdessä tiimin kanssa itse bilepäivänä. 3MIOT –bileitä järjestetään kuusi kertaa vuodessa. Tehtävä tarjoaa upeiden ihmisten ja omien ideoiden toteuttamisen lisäksi myös muita etuja, kuten juomalippuja sekä sisäänpääsyn jonojen ohi bilepäivänä! 3MIOT –vastaavan pesti on takuuvarma tapa viettää hauska ja toimintarikas vuosi! Pesti on aina vuodeksi kerrallaan.
Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen opiskelijajäsenet


KePsy-edustajat hoitavat Stimuluksen ja KePsyn välistä suhde- ja tiedotustoimintaa käymällä molempien yhdistysten kokouksissa. Tehtäviin kuuluu yhdistyksen jäsenasioiden hoito. Opiskelijajäsenet KePsyn johtokunnassa ovat perinteisesti hoitaneet jäsensihteerin toimen johon kuuluu seuraavia tehtäviä:


Tiedottaa opiskelijoita siitä, kuinka yhdistykseen ja samalla Suomen psykologiliittoon liitytään ja koska viimeistään se kannattaa tehdä. Ottaa vastaan jäsenhakemukset, koota nimet yhteen ja ilmoittaa ne kokouksessa. Kokouksen jälkeen lähettää kirje hyväksymisestä hakijalle ja tieto tästä tapahtumasta liittoon (tähän kaikkeen on valmiit lomakkeet ja proseduurit, jotka edellinen toimenhaltija opettaa seuraavalle). Toimittaa tyhjiä hakemuksia niitä haluaville.
Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen opiskelijajäsenien varajäsenet


Varajäsen käy kokouksissa etenkin silloin, jos varsinainen jäsen ei pääse. Toimivat yhteistyössä varsinaisten jäsenten kanssa.
Laitoksen opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsenet


Opettamisen kehittämisen työryhmässä käsitellään opetukseen liittyviä asioita ja pyritään löytämään sekä opiskelijoita että opettajia tyydyttäviä ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin. Nykyistä toimintaa pyritään koko ajan kehittämään entistä laadukkaamman opetuksen mahdollistamiseksi.


Työryhmässä on esimerkiksi uusittu kurssi- sekä kandi/gradupalautejärjestelmä, keskusteltu kaksoisgraduista sekä kanditöiden monenmuotoisuudesta. Työryhmän jäsenet välittävät myös tietoa toiminnastaan ryhmässä Stimulukselle.
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet


Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen tehtävänä on käydä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kokouksissa ja tuoda siellä esille opiskelijoiden näkökulmaa asioihin ja ajaa opiskelijoiden etuja. Käytännössä suurin osa tdkn:ssa käsiteltävistä asioista liittyvät tiedekunnan eri virkojen täyttämiseen ja jatkotutkintojen arvosteluun ja painatuslupien myöntämiseen. Neuvostossa käsitellään myös tiedekunnan vuosittaiset budjetit ja opetussuunnitelmiin liittyvät asiat. Tiedekuntaneuvostossa on yhteensä kuusi opiskelijajäsentä, joista kolme on varajäseniä. Jäsenet valitaan tiedekunnasta, ei aineittain.


Suurin osa asioista on jo käsitelty laitostasolla ja niistä tehdään kokouksessa vain nopea päätös valmiiden esitysten mukaan. Osa asioista on sellaisia ettei niistä yleensä oikein opiskelijajäsenillä ole paljoa mielipiteitä, eikä kaikkiin asioihin ole opiskelijoilla äänioikeutta (esim. tutkinnon arvosanasta saa päättää vain korkeamman tutkinnon suorittanut henkilö). Tärkeimpänä tehtävänä opiskelijajäsenelle ja mihin on helpoin vaikuttaa on opetusnäytteiden arviointi. Jokaisen yliopistovirkaa hakevan on suoritettava opetusnäyte, eli 20 min lyhyt luento. Opetusnäytteestä saatu arvosana vaikuttaa osaltaan siihen, kuka ehdokkaista valitaan täyttämään avointa virkaa. Samalla henkilökunnan jäsenet kuulevat opiskelijoiden mielipiteitä siitä, minkälainen opetus on hyvää opetusta ja mitä myös heiltä odotetaan.


Tiedekuntaneuvostossa on kuusi opiskelijajäsentä eri ainealoilta. Opiskelijajäsenet yleensä tapaavat yhdessä ennen varsinaista kokousta ja käyvät läpi mitä asioita tullaan käsittelemään ja mihin olisi hyvä tuoda esille opiskelijoiden näkökulmaa. Vaikka tdkn-kokoukset ovat melko virallisia, siellä on mm. vakituinen istumajärjestys, voi siellä vapaasti ilmaista mielipiteitään ja niitä myös kuunnellaan. Opiskelijajäsenen olisikin hyvä olla aktiivinen myös ainejärjestötoiminnassa tai ainakin käydä kertomassa kuulumisia tapaamisissa ja kuuntelemassa minkälaisia hankkeita ainejärjestöllä on menossa.


Tiedekuntaneuvostossa toimimisen kautta tutustuu myös hyvin tiedekunnassa vaikuttaviin henkilökunnan jäseniin, joten heihin on helpompi ottaa yhteyttä eri asioiden tiimoilta. Eikä jäsenenä oleminen näytä yhtään hassummalta ansioluettelossakaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksista saa opiskelijajäsenetkin jonkin verran kokouspalkkiota per kerta. Joskus kokoukset venyvät hyvinkin pitkiksi mutta yleensä ne ovat melko lyhyitä, ajoittain vain n. 45 min. Yliopiston hallinnon jäsenet kutsutaan myös useisiin erilaisiin tilaisuuksiin virkaanastujaisista tiedekuntaristeilyihin.
Sosiaalipoliittinen vastaava


Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii tasa-arvoon ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hän osallistuu JYYn sosiaalipoliittisen valiokunnan toimintaan ja informoi siellä esille tulleista asioista Stimuluksen hallitusta ja jäseniä.
Kehitysyhteistyövastaava


Kehitysyhteistyövastaava pitää huolta Stimuluksen kehitysyhteistyöstä. Vastaavalla on vapaus kohdentaa yhteistyötä ja varoja tärkeiksi ja hyviksi katsomiinsa kohteisiin, mutta lopullinen päätös tuettavista kohteista tehdään yhdessä hallituksen kanssa. Vastaava kerää varat yhteistyöhön esimerkiksi erilaisten arvontojen kautta. Lisäksi vastaava osallistuu JYY:n kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin ja informoi Stimulusta JYY:n toiminnasta. Vastaava myös liittyy JYY:n kehy-sähköpostilistalle.
Ympäristövastaava


Ympäristövastaava huolehtii Stimuluksen ympäristöasioista ja pyrkii kehittämään toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi edistämällä kierrätystä ja kestäviä hankintoja sekä järjestämällä mahdollisia ympäristöaiheisia tapahtumia. Tämän lisäksi ympäristövastaava toimii ainejärjestön tiedon välittäjänä ympäristöaiheisten luentojen, tempausten ja muiden tapahtumien tiimoilta. Pestinhaltija osallistuu myös JYYn ympäristövaliokunnan toimintaan.
PSV-vastaava


PSV-vastaavan tehtävänä on huolehtia Stimuluksen ja Psykologien Sosiaalisen Vastuun Jyväskylän paikallisryhmän välisestä yhteistyöstä. Vastaava osallistuu paikallisryhmän tapaamisiin ja tiedottaa opiskelijoille toiminnasta. Pestin tarkoituksena on myös mahdollistaa paikallisryhmän toiminnan jatkuvuus kutsumalla kokoon lukuvuoden ensimmäinen tapaaminen syksyisin. Lisäksi toimihenkilön toimenkuvaan kuuluu uusien kiinnostuneiden rekrytointi opiskelijoiden joukosta.
Excursiovastaava


Excursiovastaavan tehtävänä on järjestää vierailuja erilaisille psykologin työpaikoille, kuten esim. keskussairaalalle ja TE-toimistolle. Toimihenkilö saa itse päättää vierailtavat kohteet. Tehtävä toteutetaan koulutusvastaavan alaisuudessa ja se vaatii sekä tiimi- että itsenäistä työskentelyä.
KV-vastaava


KV-vastaavan tehtävä on saattaa yhteen suomalaisia psykologian opiskelijoita sekä ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Tarkoituksena on sekä kansainvälistää suomalaisia opiskelijoita että kotiuttaa vaihtareita Suomeen. KV-vastaavan pestin ympärille on rakennettu KV-tiimi, joka yhdessä järjestää vuoden aikana useammanlaisia kansainvälisiä tapahtumia. KV-vastaavan täytyy järjestää kerran vuodessa vaihtoilta, jossa vaihdossa olleet suomalaiset sekä vaihtarit kertovat kokemuksistaan vaihto-opiskelusta kiinnostuneille. Muut järjestettävät tapahtumat ovat vapaasti tiimin päätettävissä. Lisäksi KV-vastaavan tehtäviin kuuluu Stimuluksen tapahtumien kääntäminen englanniksi ja niistä tiedottaminen vaihtareille sekä tärkeimpien kansainvälisten asioiden välittäminen Stimuluksen sähköpostilistalle. Myös JYY:n KV-valiokunnan sekä Stimuluksen kokouksiin on hyvä osallistua aina kuin mahdollista.
Ruokavastaavat


Ruokavastaavat valitsevat ja hankkivat ruuat Stimuluksen kokouksiin sekä hoitavat kahvinkeiton ja muut järjestelyt. Ilokiven hallituskabinetissa kokoonnuttaessa ruokavastaavat myös hakevat tilan avaimen Ilokiven toimistosta aikaisemmin päivällä. Lisäksi pestiin kuuluu ainejärjestön tapahtumien, bileiden ja kahvitusten tarjoilusta huolehtiminen. Pestinhaltija saa pitää ylijääneet ruuat. Myös Mielentilan ruokatarvikkeista huolehtiminen kuuluu ruokavastaavien tehtäviin.
Graafikko


Graafikko suunnittelee Stimpan haalarimerkkejä ja erilaisia Facebook-eventtien kansikuvia. Joskus graafikko toteuttaa työnsä jotain ohjeistusta noudattaen, mutta pestissä on myös suuri vapaus tehdä töistään oman näköisiään.Vuosijuhlavastaava


Vuosijuhlavastaava koordinoi Stimuluksen 55-vuotisvuosijuhlat vuonna 2017. Pestinhaltija kokoaa muutaman henkilön vuosijuhlatiimin ja toimii samalla tiimin ja hallituksen välisenä linkkinä. Pestiläinen saa aiempien vuosijuhlien järjestämiseen liittyviä materiaaleja, joista on apua tulevien juhlien suunnittelussa.
Ärsykkeen päätoimittaja


Päätoimittaja on vastuussa ärsykkeen ilmestymisestä ja toimii lehden yhteyshenkilönä. Hän kokoaa lehden ja kirjoittaa itse pääkirjoituksen sekä mahdollisesti muitakin juttuja. Päätoimittajan tehtäviin kuuluu myös mahdollisten mainosten hankkiminen.
Sektoreiden opiskelijaedustajat


Psykologian laitos on jaettu viiteen sektoriin (neuro, kehitys, persoonallisuus/työ ja organisaatio, kliininen, kansainvälisyys sekä metodiopinnot), joista jokaisella on 2-4 opiskelijaedustajaa. Sektoriedustajat osallistuvat sektorinsa kokouksiin ja välittävät tietoa Stimuluksen ja laitoksen välillä. Kliininen sektori kokoontuu viikoittain ja muut sektorit harvemmin, esimerkiksi parin kuukauden välein. Sektoriedustajat myös keräävät palautetta sektorilleen kuuluvilta kursseilta sekä kandi- ja gradutöihin liittyen ja käyvät palautteista laadittuja koosteita läpi opetushenkilökunnan kanssa sektorikokouksissa. Tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yhteistyössä laitoksen kanssa. Jokaiselle sektorille on Stimpan kaapissa oma kansio, joihin palautteiden koosteet kootaan.
Metodiopintojen työryhmän opiskelijaedustajat


Metodiopintojen työryhmä koostuu Psykologian laitoksen metodiopetuksesta vastaavista henkilökunnan jäsenistä sekä kahdesta opiskelijaedustajasta jotka osallistuvat metodityöryhmän kokouksiin ja keräävät kurssipalautetta menetelmäkursseilta. Palaute esitellään henkilökunnalle ryhmän kokouksissa. Uutta sisältöä pestiin on tuonut vuoden 2017 alusta voimaan tullut tiedekuntamuutos jossa psykologian laitos siirtyy kasvatustieteiden kanssa samaan tiedekuntaan joten työryhmä on syksystä asti kokustanut kasvatustieteiden vastaavien metodiryhmien kanssa.
Ammatillisten opintojen työryhmän opiskelijajäsen


Ammatillisten opintojen työryhmä on pari kertaa vuoteen kokoontuva työryhmä, johon kuuluu laitoksen henkilökuntaa ja yksi opiskelijajäsen. Opiskelijajäsen kerää kurssipalautteet ammatillisista kursseista ja saa kliinisen sektorin kanssa yhteisistä kursseista kurssipalautteista kliinisen sektorin edustajilta. Opiskelijajäsen esittelee palautteet työryhmän kokouksissa ja on näin välittämässä tietoa laitoksen ja opiskelijoiden välillä.
Toiminnantarkastajat


Toiminnantarkastajat (2 kpl). Toiminnantarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan, ja heidän tehtävänsä on tarkastaa Stimuluksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä tarkkailla hallinnon toimivuutta ja päätösten toimeenpanoa. Toiminnantarkastuksesta laaditaan toiminnantarkastuskertomus, jossa tarkastajat ehdottavat toimenpiteitä (yleensä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle) tarkastuksensa pohjalta. Toiminnantarkastajilla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki tarvittavat kirjanpitoasiakirjat sekä kokouspöytäkirjat. He voivat myös tehdä tarkastuksia kesken toimikauden, vaikka yleensä Stimuluksessa ei näin menetelläkään.
Lukupiirien vetäjät


Kullekin I-tason kurssille pyritään saamaan kurssit jo suorittaneista opiskelijoista kaksi opintopiirin ohjaajaa ja siten kaksi opintopiiriryhmää. Ryhmän koko on vähintään 4 ja enintään 8 opiskelijaa. Ryhmät kokoontuvat I-tason kurssin ajan 6-8 kertaa viikottain samaan aikaan. Kokoontumiskerran kesto on noin 1,5 tuntia. Ryhmään ilmoittaudutaan sähköpostitse.


Kokoontumisissa käsitellään I-tason kurssin kurssikirjallisuutta mahdollisimman kattavasti ja mahdollisesti luennoilla heränneitä kysymyksiä. Ohjaajat suunnittelevat aikataulun opetusohjelmalle ja toteuttavat sen ryhmissään. Lähtökohtainen toimintamuoto opintopiireissä on, että ohjaaja tutustuu kokoontumiskerralla käsiteltävään materiaaliin ja kehittää sen pohjalta kysymyksiä ja ongelmia, joita ryhmä sitten käsittelee. Ohjaajia suositellaan pyrkimään löytämään myös muunlaisia toimintamuotoja, jotka edistävät mielekästä perehtymistä tenttikirjallisuuteen.


Ohjaajat keräävät opintopiirikerroilta osallistujien allekirjoitukset, jotta voidaan todeta ryhmän riittävä osallistujien määrä. Lisäksi ohjaajat kirjoittavat ryhmän edistymistä ja sen toimintatapoja kuvaavaa päiväkirjaa, n. ½ s/kerta. Yhden lukupiirijakson laajuus on 2 op.
Tutorit


Psykologian laitos valitsee joka vuodelle kuusi tutoria, jotka osallistuvat JYYn järjestämään tutor-koulutukseen. Tutorien tehtävänä on tutustuttaa uudet psykalaiset yliopistomaailmaan ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan. Tutorit järjestävät fukseille monenlaista ohjelmaa yliopistomaailmaan perehdyttävistä kokoontumisista erilaisiin bileisiin ja illanviettoihin. Tutorit kokoavat yhdessä Varjo-opinto-oppaan, joka lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana (Stimulus lähettää myös oman lärpäkkeensä). Tutorina toimimisesta palkitaan sekä rahallisesti että opintopistein. Palkitsemisen edellytyksenä on raportin kirjoittaminen omista kokemuksista tutoroinnin aikana.
Opintopisteet


Aktiivinen toiminta ainejärjestössä oikeuttaa opintopisteisiin.


Pisteitä voi anoa, kun riittävät osaamistavoitteet ovat saavutettu. Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija osaa erilaisia kokous- ja neuvottelutaitoja, on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin. Opiskelija on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.


Luottamustehtävistä on raportoitava. Esitys opintopisteistä jätetään tiedekunnan opintohallintoon, jossa opintoasiainpäällikkö hyväksyy raportin ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän. Opintopisteet määräytyvät käytetyn ajan mukaan. Kaikki pisteet voi anoa kerralla tai anomuksia voi tehdä useamman. Opintopistehakemuksesta olisi hyvä ilmetä luottamustehtävät, joissa henkilö on toiminut ja kuinka pitkään, lisäksi olisi hyvä reflektoida oppimaansa ja mahdollisia tulevaisuuden näkymiä sekä omalta kohdaltaan oppimaansa hyödyntäen että pestin kannalta, mitä pestissä voisi kehittää jne.