Tehtäväkuvaukset


tehtäväkuvaukset

Stimuluksen toiminnasta löytyy jokaiselle jotakin! Hallituspestissä ollaan tavallisesti koko kalenterivuosi, kun taas erilaiset toimaripestit kestävät yleensä 1–2 vuotta muun muassa pestinhaltijan omasta motivaatiosta riippuen. Lisäksi samalla henkilöllä voi olla hallussaan useita eri toimaripestejä, kun taas hallituksessa voi toimia vain yhdessä pestissä kerrallaan.

Hallituspestejä on tällä hetkellä yhteensä 13 ja toimaripestejä noin 40. Varsinkin toimaripestit siis sisältävät laajasti erilaisia tehtäviä ja niihin hakeutuminen tapahtuu hyvin matalalla kynnyksellä. Jos mikään tällä sivulla luetelluista pesteistä herätti kiinnostuksesi ja haluat tietää siitä enemmän, ota ihmeessä yhteyttä vaikkapa johonkin hallituksen jäsenistä! Pesteihin haetaan kuukausittain järjestettävissä kokouksissa ja niihin voi lähettää myös ennakkohakemuksen. Sinut voidaan valita pestiin myös, vaikka et osallistuisi kokoukseen paikan päällä.Luottamustehtävistä yliopistolla voi anoa 1–5 opintopistettä.

Hallituspestit


Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Koulutuspoliittinen vastaava
Koulutusvastaava
Liikuntavastaava
Tapahtumavastaavat
Tiedotusvastaava/webmaster
Yrityssuhdevastaavat
Kulttuurivastaava


Hallituksen ulkopuoliset tehtävät


SPOL-edustaja
Kepsyn opiskelijajäsen
Kepsyn varajäsen
Laitoksen opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsenet
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet
Sosiaalipoliittinen vastaava
Kehitysyhteistyövastaava
Ympäristövastaava
PSV-vastaava Excursiovastaava
KV-vastaava
3MIOT-vastaava
Ruokavastaava
Graafikko
Vuosijuhlavastaava
Ärsykkeen päätoimittaja
Sektoreiden opiskelijaedustajat
Toiminnantarkastajat
Lukupiirien vetäjät
TutoritHallituspestit


Puheenjohtaja


Puheenjohtajan lakisääteisiä tehtäviä ovat yhdistysrekisteritoimistoon tehtävän perusilmoituksen, sääntömuutosilmoituksen, puheenjohtajan ja muiden nimenkirjoittajien vaihtumisilmoituksen sekä purkautumisilmoituksen allekirjoittaminen. Puheenjohtaja on vastuussa Stimuluksen toiminnan jatkuvuudesta ja ylläpitämisestä. Tähän liittyen puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat hallituksen ja toimihenkilöiden työn johtaminen, yhdistyksen ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä yhdistyksen toiminnan kehittäminen.


Puheenjohtaja osallistuu myös tärkeimpiin töihin tukemalla muita toimijoita sekä ohjaa edustustiimiä, johon kuuluvat myös KePsyn, opetuksen kehittämisen työryhmän ja tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet. Puheenjohtaja vastaa Stimulukselle osoitettujen sähköpostien käsittelystä ja etenemisestä, valmistelee ja kutsuu koolle kokoukset sekä laatii kokousten esityslistat. Puheenjohtajalla on myös vastuu yhdistyksen hallituksen toiminnan etenemisestä, laillisuudesta ja tehtyjen päätösten toimeenpanemisesta tai niiden eteenpäin viemisestä delegoimalla ne muille toimijoille.
Varapuheenjohtaja


Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa muun muassa kokouksien pitämisessä silloin, kun puheenjohtaja ei pääse paikalle. Useimmiten varapuheenjohtaja myös osallistuu toiminnan suunnitteluun ja yhdistyksen edustamiseen puheenjohtajan rinnalla sekä on ylipäätään puheenjohtajan tukena. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu pohtia päätöksiä yhdessä puheenjohtajan kanssa, auttaa puheenjohtajaa erilaisten dokumenttien (kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion) laatimisessa sekä seurata ainejärjestön ja sen ympäristön tapahtumia ollakseen asioista perillä puheenjohtajan tavoin. Näiden asioiden lisäksi varapuheenjohtaja pitää yhteyttä SPOL-edustajiin ja naapurustovastaavaan.
Sihteeri


Sihteeri tuo kokoukseen esityslistat ja laatii kokouspöytäkirjan, jonka hän toimittaa seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi. Hän myös lähettää pöytäkirjan sähköisen version verkkosivujen Dokumentit-osioon ja yhtäältä vie paperiversion ainejärjestötilaan. Sihteeri voi tarpeen mukaan myös hoitaa muiden asiakirjojen puhtaaksikirjoittamisen tai valmistelun. Sihteeri pitää yllä jäsenrekisteriä ja jakaa Stimulus-tarroja. Hän varaa kokoustilat ja voi osallistua toimintakertomuksen laatimiseen. Lisäksi sihteeri kuuluu hallintotiimiin taloudenhoitajan, toiminnantarkastajien ja ruokavastaavien kanssa.
Taloudenhoitaja


Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista. Hän maksaa hallituksen kokouksissa hyväksytyt kulukorvaukset ja muut laskut sekä raportoi rahatilanteesta Stimuluksen kokouksissa. Lisäksi hän tekee kirjanpidon ja hoitaa sekä tilinpäätöksen että -tarkastuksen toimittamisen. Taloudenhoitaja säilyttää Stimuluksen rahaliikenteen asiakirjat lain määräämän ajan. Taloudenhoitaja tekee myös yhteistyötä sihteerin kanssa ja informoi tätä jäsenmaksunsa maksaneista uusista jäsenistä.
Koulutuspoliittinen vastaava


Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo valvoo ja edistää opiskelijoiden oikeuksien toteutumista ja opetuksen laatua psykologian laitoksella. Kopon toimenkuvaan kuuluu useita edunvalvonnallisia tehtäviä ja hänen tiimiinsä kuuluvat myös sosiaalipoliittinen vastaava sekä eri sektorien ja työryhmien opiskelijaedustajat. Kopo on perillä sekä laitoksen että yliopiston toimintamalleista, toimii opiskelijoiden ja laitoksen välisenä viestintäkanavana sekä laatii kannanottoja ja lausuntoja koulutuspoliittisiin aiheisiin liittyen. Kopo myös välittää hallitukselle ja jäsenistölle JYYn opinto- ja tiedevaliokunnan (kopovaliokunta) kokouksissa esille tulleita asioita.
Koulutusvastaava


Koulutusvastaava kartoittaa jäsenistön kiinnostusta eri aiheisiin ja järjestää monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Koulutusvastaavan tehtävänä on vastata työelämäiltojen järjestämisestä, joihin eri aloilla työskentelevät psykologit tulevat kertomaan käytännön työelämästä. Pestin tehtäviin kuuluu myös toimia yhteyshenkilönä perusopintojen kurssien lukupiirien järjestämisessä. Lisäksi koulutusvastaava pitää yhteyttä ekskursio- ja PSV-vastaavaan.
Liikuntavastaava


Liikuntavastaava kannustaa stimppalaisia liikunnan pariin järjestämällä monipuolisia liikuntatapahtumia jäsenistön toiveita kuunnellen. Järjestettävät tapahtumat voivat olla esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja, liikuntakursseja tai ulkopelejä. Liikuntavastaava vastaa hyvinvointijaostosta, johon kuuluu kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa on myös suotavaa. Lisäksi liikuntavastaava osallistuu JYYn liikuntavaliokunnan kokouksiin ja tiedottaa erilaisista liikuntatapahtumista Stimuluksen sähköpostilistan välityksellä.
Tapahtumavastaavat


Tapahtumavastaavien (2 kpl) tehtävä on järjestää erilaisia vapaa-ajan tapahtumia koko Stimuluksen jäsenistölle. He ovat vastuussa useimmista vuoden aikana järjestettävistä tapahtumista yhdessä tapahtumajaoston kanssa. Lisäksi he tekevät paljon yhteistyötä sekä tapahtumapaikkoina toimivien ravintola-alan yritysten että eri ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumavastaavat huolehtivat siitä, että tapahtumat järjestetään ajallaan ja sovitun budjetin mukaisesti. Tapahtumatiimiin kuuluvat tapsojen ja jaostolaisten lisäksi 3miot-vastaava ja kv-vastaavat.
Tiedotusvastaava/webmaster


Tiedotusvastaavan päätehtävä on huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja jäsenten välillä. Hän ylläpitää sähköpostilistoja, hallinnoi nettisivuja sekä vastaa Stimuluksen somekanavista kuten Facebookista ja Instagramista. Sähköpostilistan ylläpitämiseen kuuluu uusien jäsenten hyväksyminen listalle, listalle lähetettyjen sähköpostien hyväksyminen tai hylkääminen sekä viestiliikenteen tarkkailu. Webmasterina tehtäviin kuuluvat nettisivujen päivittäminen ja kehittäminen, tenttiarkiston ylläpito sekä yhteistyö yrityssuhdevastaavan kanssa sivuille tulevien mainosten osalta. Lisäksi tiedotusvastaava toimii tiedotustiimissä yhdessä stimpan TikTok-vastaavan, graafikon ja Ärsykkeen päätoimittajan kanssa.
Yrityssuhdevastaavat


Yrityssuhdevastaavat (2 kpl) toimivat yritysten ja Stimuluksen välisenä linkkinä ja pyrkivät edistämään molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluvat sponsorisopimusten aktiivinen hankkiminen ja voimassaolevien yhteistyösopimusten ylläpito ja kehittäminen. Yrityssuhdevastaava voi muodostaa yritystiimin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Kulttuurivastaava


Kulttuurivastaava järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia osittain sen pohjalta, minkälaisia toivomuksia jäsenistöllä on. Pestin toimenkuvaan kuuluu myös yhteistyö hyvinvointijaoston toimareiden eli kehitysyhteistyövastaavan ja ympäristövastaavan kanssa. Lisäksi kulttuurivastaava pitää yhteyttä JYYn kulttuurivaliokuntaan.

Hallituksen ulkopuoliset pestit


SPOL-edustajat


Suomen psykologian opiskelijoiden liitolla on Stimuluksessa kaksi opiskelijaedustajaa. Kukin psykologian ainejärjestö lähettää SPOL:in hallitukseen kaksi jäsentä kahden vuoden kestoiselle edustuskaudelle. Hallituksen tehtävä on kuukausittaisen kokoustamisen ja ammatillisten yhteyksien ylläpitämisen ohella kehittää erilaista toimintaa opiskelijoille. Tavoitteita ovat tiivis yhteistyö, ystävyys ja avunanto eri kaupunkien ainejärjestöjen välillä.


SPOL valvoo tulevien psykologien etua ammattikentillä edistäen opiskelijoiden ammatillista tietoisuutta ja hankkien heille mahdollisuuksia osallistua koulutustilaisuuksiin opintojen ulkopuolella. SPOL-edustajan tehtäviin kuuluu käydä kuukausittain joko paikan päällä tai etänä järjestettävissä kokouksissa, joita järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Matkakulut korvaa Stimulus. SPOL:in hallituksessa kukin edustaja toimii jossakin tehtävässä kuten puheenjohtajana, sihteerinä, EFPSA-edustajana tai Psykologiliiton opiskelijaedustajana.


SPOL-edustajat vastaavat myös pestiensä tiimoilta saamiensa tietojen välittämisestä Stimulukselle. SPOL:in hallituksessa pääsee mukaan järjestämään erilaisia tapahtumia kuten SPOL-seminaaria, edustamaan Suomea vuosittain järjestettävässä EFPSA-kongressissa jossakin Euroopan kaupungissa ja ylipäätään saamaan arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta kansallisella tasolla.
Tapahtumajaosto


Tapahtumajaosto toimii tapahtumavastaavien kanssa tiiviissä yhteistyössä jakaen tapahtumien järjestys- ja suunnitteluvastuuta. Jaosto jakautuu kolmenlaisiin eri pesteihin:


  • Pikkutapsat auttavat tapahtumavastaavia eri tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä. Työnkuva vaihtelee paljon tapahtumavastaavien tarpeiden mukaan. Perinteisesti pikkutapsojen apua tarvitaan sitsien järjestelyissä, tapahtumien vetämisessä ja saunailtojen järjestämisessä. Pikkutapsoilla on vähemmän vastuuta kuin hallituksen tapahtumavastaavilla ja sopii hyvin esimerkiksi hallituksen tapahtumavastaavan pestiä harkitsevalle.

  • KV-vastaava vastaa Stimuluksen kansainvälisestä toiminnasta ja vaihto-opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestämisestä. KV-vastaava tekee usein yhteistyötä myös poikkitieteellisesti muiden ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa

  • 3MIOT-vastaava toimii poikkitieteellisessä tiimissä, jossa on edustajia kahdeksasta muusta ainejärjestöstä. Lisäksi vastaava tutustuu myös tapahtumassa mukana olevien baarien ja yökerhojen työntekijöihin. Tukena tehtävissä on siis osaava tiimi! Tehtäviin kuuluu muun muassa bileiden suunnittelua yhdessä tiimin kanssa, lipunmyyntivuorojen organisoimista ja illan ohjelmasta vastaaminen yhdessä tiimin kanssa itse bilepäivänä. 3MIOT-bileitä järjestetään tavallisesti kuusi kertaa vuodessa. Tehtävä tarjoaa myös muita etuja, kuten juomalippuja sekä sisäänpääsyn jonojen ohi bilepäivänä. 3MIOT-vastaava ei ole yhtä aktiivisesti mukana Stimuluksen sisäisten tapahtumien järjestämisessä vaan erikoistuu nimenomaan 3MIOT-tiimiin.
Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen opiskelijajäsenet


KePsy-edustajat hoitavat Stimuluksen ja KePsyn välistä tiedotustoimintaa käymällä molempien yhdistysten kokouksissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa yhdistyksen jäsenasioiden hoito. Opiskelijajäsenet KePsyn johtokunnassa ovat perinteisesti hoitaneet jäsensihteerin toimen, johon kuuluu seuraavia tehtäviä:


  • Opiskelijoiden tiedottaminen yhdistykseen ja Psykologiliittoon liittymisestä
  • Jäsenhakemusten vastaanotto ja uusien jäsenten nimien ilmoittaminen kokouksessa
  • Hyväksymiskirjeen lähettäminen hakijalle kokouksen jälkeen sekä liiton tiedottaminen uusista jäsenistä (valmiit lomakkeet ja proseduurit)
Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen opiskelijajäsenien varajäsenet


Varajäsen käy kokouksissa etenkin silloin, kun varsinainen jäsen ei pääse paikalle. Varajäsenet toimivat myös yhteistyössä varsinaisten jäsenten kanssa.
Laitoksen opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsenet


Opettamisen kehittämisen työryhmässä käsitellään opetukseen liittyviä asioita ja pyritään löytämään sekä opiskelijoita että opettajia tyydyttäviä ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin. Nykyistä toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään entistä laadukkaamman opetuksen mahdollistamiseksi.


Työryhmässä on uusittu muun muassa kangi- ja gradupalautejärjestelmä, keskusteltu kaksoisgradusta ja kanditöiden monenmuotoisuudesta. Työryhmän jäsenet myös välittävät toiminnastaan tietoa Stimulukselle.
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet


Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen käy yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kokouksissa, ajaa siellä opiskelijoiden etua ja ylipäätään tuo esille opiskelijoiden näkökulmaa asioihin. Käytännössä suurin osa tiedekunnassa käsiteltävistä asioista liittyvät eri virkojen täyttämiseen, jatkotutkintojen arvosteluun ja painatuslupien myöntämiseen. Neuvostossa käsitellään myös tiedekunnan vuosittaiset budjetit ja opetussuunnitelmiin liittyvät asiat. Tiedekuntaneuvostossa on yhteensä kuusi opiskelijajäsentä, joista kolme on varajäseniä. Jäsenet valitaan tiedekunnasta, ei aineittain.


Suurin osa asioista on jo käsitelty laitostasolla ja niistä tehdään kokouksessa vain nopea päätös valmiiden esitysten mukaan. Osa kokouksessa käsiteltävistä asioista ei suoranaisesti koske opiskelijoita eikä opiskelijalla ole täten äänioikeutta kaikissa asioissa (esim. tutkinnon arvosanasta saa päättää vain korkeamman tutkinnon suorittanut henkilö). Opiskelijajäsenen kenties tärkein tehtävä on opetusnäytteiden arviointi. Jokaisen yliopistovirkaa hakevan on suoritettava opetusnäyte, joka on noin 20 minuutin pituinen luento. Opetusnäytteestä saatu arvosana vaikuttaa osaltaan siihen, kuka ehdokkaista valitaan täyttämään avointa virkaa. Samalla henkilökunnan jäsenet kuulevat opiskelijoiden mielipiteitä opetuksen laadusta ja siitä, mitä opetukselta odotetaan.


Tiedekuntaneuvostossa on kuusi opiskelijajäsentä eri ainealoilta. Opiskelijajäsenet yleensä tapaavat yhdessä ennen varsinaista kokousta ja käyvät läpi mitä asioita tullaan käsittelemään ja mihin olisi hyvä tuoda esille opiskelijoiden näkökulmaa. Vaikka tiedekunnan kokoukset ovat melko virallisia ja siellä on muun muassa vakituinen istumajärjestys, voi mielipiteitään ilmaista vapaasti ja niitä myös kuunnellaan. Opiskelijajäsenen olisikin hyvä olla aktiivinen myös ainejärjestötoiminnassa tai ainakin käydä kertomassa kuulumisia tapaamisissa ja kuuntelemassa minkälaisia hankkeita ainejärjestöllä on menossa.


Tiedekuntaneuvostossa toimimisen kautta tutustuu myös hyvin tiedekunnassa vaikuttaviin henkilökunnan jäseniin, joten heihin on helpompi ottaa yhteyttä eri asioiden tiimoilta. Tiedekuntaneuvoston kokouksista saavat opiskelijajäsenetkin jonkin verran kokouspalkkiota per kerta. Kokoukset ovat yleensä melko lyhyitä, mutta joskus ne venyvät hyvinkin pitkiksi. Yliopiston hallinnon jäsenet kutsutaan myös useisiin erilaisiin tilaisuuksiin virkaanastujaisista tiedekuntaristeilyihin.
Sosiaalipoliittinen vastaava


Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii ainejärjestön yhdenvertaisuuteen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sopo voi tehdä yhteistyötä kopon kanssa esim. järjestämällä stimppasumppeja eli rentoja kahvitteluja, johon Stimuluksen jäsenet voivat tulla kertomaan huolistaan tai ihan muuten vain juttelemaan. Sopo osallistuu myös JYYn sosiaalipoliittisen valiokunnan toimintaan ja informoi Stimuluksen hallitusta ja jäseniä siellä esille tulleista asioista.
Kehitysyhteistyövastaava


Kehitysyhteistyövastaava pitää huolta Stimuluksen kehitysyhteistyöstä. Vastaavalla on vapaus kohdentaa yhteistyötä ja varoja tärkeiksi ja hyviksi katsomiinsa kohteisiin, mutta lopullinen päätös tuettavista kohteista tehdään yhdessä hallituksen kanssa. Vastaava kerää varat yhteistyöhön esimerkiksi erilaisten arvontojen kautta. Lisäksi vastaava osallistuu JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin ja informoi Stimulusta JYYn toiminnasta.
Ympäristövastaava


Ympäristövastaava huolehtii Stimuluksen ympäristöasioista ja pyrkii kehittämään toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi edistämällä kierrätystä ja kestäviä hankintoja sekä järjestämällä erilaisia ympäristöaiheisia tapahtumia. Tämän lisäksi ympäristövastaava toimii ainejärjestön tiedon välittäjänä ympäristöaiheisten luentojen, tempausten ja muiden tapahtumien tiimoilta. Pestinhaltija osallistuu myös JYYn ympäristövaliokunnan toimintaan.
PSV-vastaava


PSV-vastaava huolehtii Stimuluksen ja Psykologien Sosiaalisen Vastuun Jyväskylän paikallisryhmän välisestä yhteistyöstä. Vastaava osallistuu paikallisryhmän tapaamisiin ja tiedottaa opiskelijoita toiminnasta. Pestin tarkoituksena on myös mahdollistaa paikallisryhmän toiminnan jatkuvuus kutsumalla syksyisin kokoon lukuvuoden ensimmäinen tapaaminen. Lisäksi toimihenkilön toimenkuvaan kuuluu uusien kiinnostuneiden rekrytointi opiskelijoiden joukosta.
Ekskursiovastaava


Ekskursiovastaava järjestää vierailuja erilaisille psykologin työpaikoille, kuten esimerkiksi keskussairaalalle ja TE-toimistolle. Toimihenkilö saa itse päättää vierailtavat kohteet. Tehtävä toteutetaan koulutusvastaavan alaisuudessa.
KV-vastaava


Kansainvälisen vastaavan tehtävä on saattaa yhteen suomalaisia psykologian opiskelijoita ja ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Tarkoituksena on sekä kansainvälistää suomalaisia opiskelijoita että auttaa vaihto-opiskelijoita Suomeen sopeutumisessa. Kv-vastaava voi järjestää yhdessä tapahtumavastaavien, KV-tutorien tai muiden ainejärjestön KV-vastaavien kanssa erilaisia kansainvälisiä tapahtumia. Kv-vastaava voi myös järjestää vaihtoillan, jossa vaihdossa olleet suomalaiset yhdessä vaihtareiden kanssa jakavat kokemuksistaan vaihto-opiskelusta kiinnostuneille. Lisäksi kv-vastaavan tehtäviin kuuluu Stimuluksen tapahtumien kääntäminen englanniksi ja niistä tiedottaminen vaihtareille sekä tärkeimpien kansainvälisten asioiden välittäminen Stimuluksen sähköpostilistalle. Myös sekä JYYn kansainvälisen valiokunnan että Stimuluksen kokouksiin on hyvä osallistua aina kuin mahdollista.
Ruokavastaavat


Ruokavastaavat valitsevat ja hankkivat/tekevät ruuat Stimuluksen kokouksiin sekä hoitavat kahvinkeiton ja muut ruokaan liittyvät järjestelyt. Lisäksi pestiin kuuluu välillä muiden tapahtumien kuten sumppien tarjoilusta huolehtiminen. Stimulus luonnollisesti kustantaa ruoat.
Graafikko


Graafikko suunnittelee Stimuluksen haalarimerkkejä ja somen mainosmateriaaleja hallituksen tarpeen mukaan. Joskus graafikko toteuttaa työnsä jotain ohjeistusta noudattaen, mutta pestissä on myös melko vapaat kädet töistä omannäköisiään.Vuosijuhlavastaava


Vuosijuhlavastaava koordinoi Stimuluksen 55-vuotisvuosijuhlat vuonna 2017. Pestinhaltija kokoaa muutaman henkilön vuosijuhlatiimin ja toimii samalla tiimin ja hallituksen välisenä linkkinä. Pestiläinen saa aiempien vuosijuhlien järjestämiseen liittyviä materiaaleja, joista on apua tulevien juhlien suunnittelussa.
Ärsykkeen päätoimittaja


Päätoimittaja on vastuussa Ärsykkeen ilmestymisestä ja toimii lehden yhteyshenkilönä. Hän kokoaa lehden ja kirjoittaa pääkirjoituksen sekä mahdollisesti muitakin juttuja. Päätoimittajan tehtäviin kuuluu myös mahdollisten mainosten hankkiminen.
Opetussektoreiden opiskelijaedustajat


Psykologian laitoksen opetuksessa on edustettuna kolme opetussektoria:


  • Kehitys-, persoonallisuus- ja työpsykologia
  • Kliininen psykologia
  • Neuropsykologia

Lisäksi on Metodiopintojen työryhmä ja Kansainvälisten opintojen työryhmä.


Kullakin sektorilla ja työryhmässä on 1–4 Stimuluksen jäsenistä valittua opiskelijaedustajaa. Sektoriedustajien tehtävä on käsitellä Webropol-järjestelmällä opiskelijoilta kerättyä kurssipalautteita, osallistua sektoreiden kokouksiin, sekä välittää opintoja ja kursseja koskevaa tietoa ja ideoita Stimuluksen ja laitoksen välillä.


Sektoritoiminnan tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yhteistyössä laitoksen kanssa. Sektoreiden opiskelijaedustajat pitävät huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu laitoksella.
Toiminnantarkastajat


Toiminnantarkastajat (2 kpl) valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän tehtävänsä on tarkastaa Stimuluksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä tarkkailla hallinnon toimivuutta ja päätösten toimeenpanoa. Toiminnantarkastuksesta laaditaan toiminnantarkastuskertomus, jossa tarkastajat ehdottavat toimenpiteitä (yleensä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle) tarkastuksensa pohjalta. Toiminnantarkastajilla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki tarvittavat kirjanpitoasiakirjat ja kokouspöytäkirjat. He voivat myös tehdä tarkastuksia kesken toimikauden, vaikka yleensä Stimuluksessa ei näin menetelläkään.
Lukupiirien vetäjät


Kullekin perustason kurssille pyritään saamaan kurssit jo suorittaneista opiskelijoista kaksi opintopiirin ohjaajaa ja siten kaksi opintopiiriryhmää. Laitos koordinoi lukupiirien vetäjiä. Ryhmän koko on vähintään 4 ja enintään 8 opiskelijaa. Ryhmät kokoontuvat kurssin ajan 6–8 kertaa viikottain samaan aikaan. Kokoontumiskerran kesto on noin 1,5 tuntia.


Kokoontumisissa käsitellään I-tason kurssin kurssikirjallisuutta mahdollisimman kattavasti ja käydään läpi luennoilla heränneitä kysymyksiä. Ohjaajat suunnittelevat aikataulun opetusohjelmalle ja toteuttavat sen ryhmissään. Lähtökohtainen toimintamuoto opintopiireissä on, että ohjaaja tutustuu kokoontumiskerralla käsiteltävään materiaaliin ja kehittää sen pohjalta kysymyksiä ja ongelmia, joita ryhmä sitten käsittelee. Ohjaajia rohkaistaan kehittämään myös uudenlaisia toimintamuotoja, jotka edistävät mielekästä perehtymistä tenttikirjallisuuteen.


Ohjaajat keräävät opintopiirikerroilta osallistujien allekirjoitukset ryhmän osallistujakoon seuraamiseksi. Lisäksi ohjaajat kirjoittavat ryhmän edistymistä ja sen toimintatapoja kuvaavaa päiväkirjaa noin puoli sivua per tapaamiskerta. Yhden lukupiirijakson laajuus on 2 op.
Tutorit


Psykologian laitos valitsee joka vuodelle 6-10 tutoria, jotka osallistuvat JYYn järjestämään tutorkoulutukseen. Tutorien tehtävä on tutustuttaa uudet psykalaiset yliopistomaailmaan ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan. Tutorit järjestävät fukseille monenlaista ohjelmaa yliopistomaailmaan perehdyttävistä kokoontumisista monenlaisiin bileisiin ja illanviettoihin. Tutorit kokoavat yhdessä varjo-opinto-oppaan, joka lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Tutorina toimimisesta palkitaan sekä rahallisesti että opintopistein. Palkitsemisen edellytyksenä on raportin kirjoittaminen omista kokemuksista tutoroinnin aikana.
Opintopisteet


Aktiivinen toiminta ainejärjestössä oikeuttaa opintopisteisiin.


Pisteitä voi anoa kun riittävät osaamistavoitteet ovat saavutettu. Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija osaa erilaisia kokous- ja neuvottelutaitoja, on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin. Opiskelija on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.


Luottamustehtävistä on tehtävä raportit. Esitys opintopisteistä jätetään tiedekunnan opintohallintoon, jossa opintoasiainpäällikkö hyväksyy raportin ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän. Opintopisteet määräytyvät käytetyn ajan mukaan. Kaikki pisteet voi anoa kerralla tai anomuksia voi tehdä useamman. Opintopistehakemuksesta tulisi ilmetä, missä luottamustehtävässä henkilö on toiminut ja kuinka pitkään. Lisäksi olisi hyvä reflektoida oppimaansa, pohtia mahdollisia tulevaisuuden näkymiä ja antaa pestiin kehitysehdotuksia.